Dizajnimi i Projekteve
Dizajnimi i Projekteve
   InfraPlus bashkon praktikat më të mira të arkitekturës moderne me njohuri lokale për të ofruar klientëve të saj konceptet të reja, projektim të përpiktë të detajuar, studim dhe analizë të plotë, menaxhim efikas të projektimit, dhe një qasje të qëndrueshme. 
Dizajni është një fushë në evolucion të vazhdueshëm, i cili pranon ndryshimet që shtojnë vlerë për projekte arkitektonike për të plotësuar nevojat e përdoruesve. InfraPlus vendos filozofinë e tij të projektimit në praktikë, adresimin e nevojave në hapësirë, duke përdorur realitetet e tregut, burimet njerëzore, strukturën urbane, mjedisin dhe efektivitetin e kostos.

Shërbimet e dizajnimit të projekteve, InfraPlus i realizon përmes 5 sektorëve të ndryshëm, të cilët përfshijnë fushat më të rëndësishme të projektimit, si: 

1.   Sektori për Ujëra;

2.   Sektori për Infrastrukturë Rrugore;

3.   Sektori për Planifikim Urban;

4.   Sektori për GIS & Gjeodezi, dhe

5.   Sektori për Mjedis

Secili sektor përbëhet nga stafi i mjaftueshëm profesional, me një eksperiencë të lartë dhe kualifikime adekuate për sektorin përkatës. cili kryesisht merret me dizajnimin e projekteve që kanë të bëjnë me lëmin e sektorit të tyre. Gjatë dizajnimit të projekteve të ndryshme, sektorët bashkëpunojnë mes veti dhe i harmonizojnë punët e tyre deri në dokumentin  final të projektit.
 
Përgjatë periudhës kohore 2008-2014, Infraplus ka arritur të dizajnoj me qindra projekte të ndryshme infrastrukturore si në tabelën e mëposhtme:
 

Hartimi i projekteve detale për periudhën kohore 2008 – 2016

Nr.

Lloji i projektit

Totali i gjatësisë

1

Infrastrukturë rrugore

776.32 km

2

Infrastrukturë e  ujësjellësit

198.8 km

3

Kanalizim i ujërave të zeza dhe atmosferik

324.2 km

4

Rregullim të shtratit të lumenjve

9.8 km

5

Rregullim të kanalit të ujitjes

20.2 km

6

Plane Urbane

790.28 ha

7

Objekte ndërtimore dhe hapësira tjera

38.6 ha

 
 Eksperienca dhe sukseset e  kompanisë në fushën e dizajnimit të projekteve janë arritur përmes:

·         Koordinimit të sektorëve të projektimit  të fushave të ndryshme;

·         Përdorimit të  softuerëve dhe teknologjisë më të sofistikuar;

·         Kontrollit të përgjithshëm të projekteve

·         Eksperiencës së lartë të stafit në menaxhimin e projekteve publike

·         Kapacitetit të gjerë shkencor dhe inxhinierik

·         Aftësive për projektim tre-dimensional

 
 Lista e projekteve të realizuara nga InfraPlus:
 
 

 

NR.

 

EMRI I PROJEKTIT

 

INVESTITORI

 

FILLIMI

 

SHUMA KONTRATËS

49

Hartimi-përpilimi i projekteve ideore dhe zbatuese

Komuna Deçan

19/07/2017

9,440.00 €

48

Hartimi i projektit për ndërtimin e rrugës Junik-Gropa Erenikut

Komuna Junik

14/08/2017

4,613,80 €

47

Hartimi i projekteve zbatuese për ndërtimin dhe asfaltimin e rrugës Skenderbeu me 4 korsi qarkullimi.

Komuna Podujevë

5/06/2017

4,941.40 €

46

Hartimi i projekteve zbatuese për ndërtimin dhe asfaltimin e rrugës Zahir Pajaziti me 4 korsi qarkullimi.

Komuna Podujevë

16/06/2017

3,177.45 €

45

Hartimi i projektit kryesor të pjesësrishëm të  Bibliotekës kombëtare Pjetër Bogdani

Ministria e Kulturës

18/04/2017

7,144.50 €

44

Hartimi i projekteve të rrugëve dhe shpronësimeve, Lot 1

MINISTRIA E INFRASTRUKTURËS

25/07/2016-

25/072017

.........

43

Hartimi i projekteve detal për rrugën Runjev-K. Vjetër-Gerlice dhe Selim Shehu Kaçanik

Komuna Kaçanik

24/05/2016

2,786,40 €

42

Projektime për Ndërtime te larta dhe renovime

Komuna Klinë

05/04/2016

 

4,320.00 €

41

Hartimi-përpilimi i projekteve ideore dhe zbatuese

Komuna Deçan

29/03/2016

29,810.48

40

Hartimi i projektit detal dhe mbikëqyrja e punimeve të rrugës Dragash-Shishtavec

KOMISIONI EUROPIAN

01.11,2015

107,500,00 €

 

39

Punimi i planit rregullues të hollësishëm ”Zona e Çarshisë së madhe” Gjakovë

KOMUNA GJAKOVË

07.10.2015

31,000.01€

 

38

Shërbime profesionale inxhinierie për nevojat e MPB

Lot 2: mbikëqyrja profesionale në të gjitha fazat e ndërtimit

MINISTRIA E PUNËVE TË BRENDSHME

28/09/2015

17,679.00  €

 

37

Punimi i planit rregullues të hollësishëm të qendrës sekondare komunale Rogovë

KOMUNA E GJAKOVËS

27.05.2015

28,750.00 €

 

36

Hartimi i projekteve të ndryshme në Komunën e Malishevës

KOMUNA MALISHEVË

15/05/2015

2.123 €

 

35

Punimi i planit rregullues urban te hollësishëm te zonës nga rruga “Nena Terezë”,”Fehmi Agani”,”Sadik Stavileci” deri tek rruga “Tivari”

KOMUNA E GJAKOVES

2015

6,908.00 €

 

34

Plani rregullues urban qendra e qytetit – Obiliq

KOMUNA E OBILIQIT

19/12/2014

16.500.00 €

 

33

Shërbime Gjeodezike dhe Projektuese

MINISTRIA E PUNËVE TË BRENDSHME

15/12/2014

8.900.00 €

 

32

Hartimi i projektit kryesor për zgjerimin e Rrugës Nacionale N25.2 & N25.3, Segmenti Prishtinë – Gjilan – Konqul 51 km

 

MINISTRIA E INFRASTRUKTURËS

17/09/2014

196,707.00 €

 

31

Hartimi i disa projekteve infrastrukturore ne fshatra te Komunës se Prishtinës – LOT 4,

 

KOMUNA E PRISHTINËS

15/07/2014

2,895.50 €

 

 

30

Hartimi i projekteve për disa rruge ne fshatra te Komunës se Prishtinës – Grupi i Dytë – Pjesa V dhe pjesa VII,

 

KOMUNA E PRISHTINËS

01/07/2014

4,909.10 €

29

Hartimi i planit rregullues te hollësishëm “Haxhi Zeka” dhe “Qendra – Lindje”,

 

 

KOMUNA E PEJËS

23.06.2014

10,896.00 €

28

Hartimi dhe Revidimi i Projekteve 3

Lot/Pjesë 2 – Hartimi i Projekteve për Objekte, Ujësjellës dhe Kanalizime

 

KOMUNA E SUHAREKËS

14/04/2014

4,882.90 €

27

Hartimi dhe Mbikëqyrja e projekteve

Projekti Kryesor: Objekt administrativ, S.Bruto=409.39m²

 

 

KOMUNA E PEJËS

03/09/2013

30,000.00 €

 

26

Hartimi i projekteve për ndërtimin e rrugëve në qytetin e Prishtinës – Pjesa VI

 

KOMUNA E PRISHTINËS

02/07/2013

3,360.00 €

 

25

Punimi i planeve rregulluese urbane (Kontratë njëvjeçare)

 1. Plani Rregullues Urban “Jugu A” & “Jugu ana lindore” – Gjakovë 2013, S=11.28ha
 2.  Plani Rregullues Urban “Qarshia e Vogël” – ana perëndimore, Gjakovë 2013, S= 4.80ha
 3. Plani Rregullues për zonën Pejsazhi Mbrojtur “Shkugëza”, Gjakovë 2013, S=88h

 

 

 

KOMUNA E GJAKOVËS

22/02/2013

36,428.00 €

 

24

Hartimi-përpilimi i projekteve ideore dhe kryesore dhe mbikëqyrja profesionale gjatë realizimit të tyre (Kontratë njëvjeçare), 19.02.2013 – 19.02.2014

 1. Projekti Kryesor: Palestra sportive, S. Bruto=1489.36m²
 2. Projekti Kryesor: Objekti i Zjarrfikëseve, S. Bruto=765.60

KOMUNA E  DEÇANIT

19/02/2013

77,946.53 €

 

23

Hartimi i projektit të kanalizimit I-S-L-D-P  40.000 m’

KOMUNA E  DEÇANIT

21/01/2013

9,600 €

 

22

Hartimi i Planit rregullues “MATI II”

KOMUNA E PRISHTINËS

14/12/2012

62,450.00 €

 

 21

 

Hartimi i projekteve për investime në infrastrukturë (rrugë, ujësjellës dhe kanalizim)- Kontratë 3-vjeçare

KOMUNA E GJILANIT

16/07/2012

41,215.65 €

 

20

Purchase and Installation of Water PRVs and Chlorination Equipment

K-WISER/USAID

12/06/2012

9,600 €

 

19

Hartimi i projekteve në lëmin e infrastrukturës 2010-2012

KOMUNA E PEJES

24/04/2012

15/06/2010

90,000 €

 

18

Punimi i planeve rregulluese ne qendrat 1,2,3 dhe 4 ne qytetin e Drenasit

(Infra – Plus & Prima Engineering)

KOMUNA E DRENASIT

2011

44,902.00 €

 

17

Hartimi i planit rregullues ne zonen “Qendra” ne Podujevë

(Infra – Plus & Prima Engineering)

KOMUNA E PODUJEVES

2011

16,895.00  €

 

16

Punimi-përpilimi i projekteve ideore, kryesore dhe planeve rregulluese urbane, pjesa I, 18.10.2011 – 18.10.2012

 1. Projekti kryesori i rrugës “Rogovë-Ujëz”, Gjakovë, L=1,536.96 m
 2. Projekti kryesori i rrugës “Pjetërshan”, Gjakovë, L=1,490.00 m
 3. Projekti kryesori i rrugës “Meje”, Gjakovë, L=1,171.50 m
 4. Rruga “Wesley Clark” me katër korsi, L=3690.00m’
 5. Rruga “Skenderbeu”, me gjashtë korsi, L=6009.60m’
 6. Projekti i urës në rrugën “Wesley Clark” , L=52.0m’
 7. Projekti i urës në rrugën “Skenderbeu”, L=36.0m’
 8. Projekti Kryesor: Ndërtimi i infrastrukturës se varrezave te qytetit te Gjakovës me objekt përcjellës, Lokacioni=13ha, Objekti S.Bruto=213.160 m²,

KOMUNA E GJAKOVËS

18/10/2011

145,344.00 €

 

15

Rikonstruimi i Rrugës Junik-Gjakovë, segmenti Junik-Nivokaz

 

KOMUNA JUNIK

15/09/2011

6,220.00 €

 

14

Hartimi i projektit kryesor, Tranziti i Shtimës – segmenti III

MINISTRIA E INFRASTRUKTURËS

22/11/2011

13,943.20 €

 

13

Hartimi i projektit kryesor të rrugës në Sofali dhe Përroit në Shkabaj

KOMUNA E PRISHTINËS

26/09/2011

18,000.00 €

 

 

12

Hartimi-Përpilimi i projekteve ideore dhe kryesore

profesionale gjate realizimit të tyre në terren, 10.05.2011 - 10.05.2012

1.       Projekti kryesor: Fabrika për përpunimin e mjaltit, S. Brutto=654.042m²

2.       Projekti Kryesor: Stadioni i Futbollit, Fusha e sportit S.Bruto=15,811.00m², Parkingjet S. Bruto=6,815.00 m²

3.       Projekti Ideor: Lapidarit, S. Bruto=4,700.00 m²,

KOMUNA E  DEÇANIT

10/05/2011

Kontratë një vjeçare

11

Projekti i rehabilitimit të gypave “Zatrat në Pejë, 08/11.2010

 

K-WISER/USAID

08/11/2010

4,200.00 €

 

10

Hartimi i projektit kryesor për rrugën “A” në lagjen Mati 1, Prishtinë

 

KOMUNA E PRISHTINËS

21/04/2011

8,500.00 €

 

9

Hartimi i projektit kryesor për rrugët “E” dhe “E1” në lagjen Arbëria, Prishtinë

 

 

KOMUNA E PRISHTINËS

21/04/2011

4,900.00 €

 

8

“Hartimi -Përpilimi i planit rregullativ të zonës urbane të Deçanit

 

KOMUNA E DEÇANIT

05/08/2010

64,415.00 €

 

7

Hartimi i projekteve të infrastrukturës rrugore KOMUNA-Pejë, 15.06.2010

1.       Projekti kryesor i rrugës me dy shirita, fshati Rashiq, L= 2,813.15 m, Pejë

2.       Projekti kryesor i rrugës ne Leshan, Pejë, L = 5,142.21 m

3.       Projekti kryesor i rrugës ne Qyshk, Pejë, L = 1,258.20 m

4.       Projekti kryesor i rrugës ne fshatin Treboviq, Pejë, L = 1,877.15 m

5.       Zgjerimi i rrugës në drejtim te Klinës me katër shirita, Pejë, L = 1,994.30 m

KOMUNA E PEJËS

 

15.06.2010

 

30,00.00 €

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

1.         Hartimi-Përpilimi i projekteve ideore dhe kryesore dhe mbikëqyrja profesionale gjate realizimit te tyre ne teren, 06/04/2010 deri 06/04/2011

2.         Projekti kryesor i rrugës me dy shirita, fshati Maznik, Deçan, L = 6,787,94 m

3.         Projekti kryesor zgjerimi i rrugës me katër shirita Qendra Deçan, L =  436.52 m

4.         Projekti kryesor i rrugës ne Isniq, L = 5,224.37 m

5.         Projekti ideor i rrugës ne se transitit perëndimor, L=6818.14m

6.         Projekti kryesor i zgjerimit te  rrugës Sali Çeku, Deçan, L=436.52 m

7.         Projekti kryesor i rregullimit te Lumit – Lumbardh, Deçan, L = 2,756.37 m

8.         Projekti kryesor i ujësjellësit për 10 fshatra në Deqan,  L= 16,000 m, Ø 250

9.         Projekti kryesor i kanalizimit fekale te shkolla fillore  ne fshatin Isniq, Deçan, L=348.10 m, Ø 250

10.      Projekti kryesor i kanalizimit fekal ne fshatin Gramaqel, Deçan, L = 1,372.60 m, Ø 250

11.      Projekti kryesor i kanalizimit fekale ne fshatin Lumbardh, Lluk e Epërme, Deçan, L = 5,228.60 m, Ø 200 - 1000

12.      Projekti kryesor i kanalizimit kabllovik për rrjetin e tensionit te ulët, mesëm dhe te lartë, Deçan, L=436.52 m

13.      Projekti kryesor i Çerdhes për fëmijë, Deqan, 620.00 m²

14.      Projekti kryesor i Stadionit, Deqan, S = 29,546.01 m²

15.      Projekti kryesor i Hallës se Sporteve, Deqan, 480.00 m²

16.      Laborati i renovimit te shkollës se mesme “Vëllezërit Frashëri” dhe palestrës se sportit, Deçan

17.      S = 9,500.00 m²

18.      Projekti kryesor i nënkalimit ne fshatin Isniq, Deqan, 15 m – 3 m , h = 3.5m

KOMUNA E DEÇANIT

07/04/2010

Kontratë një vjeçare

107,885.93 €

 

5

Hartimi i projektit kryesor për rrugën ne fshatin Sevce (Komuna e Shtërpcës) dhe ne fshatin Hoqë e Madhe (Komuna e Rahovecit) 08/03/2010

 

DEVELOPING TOGETHER

08/03/2010

3,045.00 €

 

4

Projekti i Detajizuar për Zgjerimin e Fabrikës për Përpunimin e Ujit në Shipol, Mitrovicë;  kontratë 6 mujore

Mitrovica Water Consortium Kosovo and (COWI SN Denmark + COWI SNS Turkey+SU/YAPI Turkey)+InfraPlus

 

 

 

 

ECLO

2009

110,020.00 €

 

3

Hartimi-Përpilimi i projekteve ideore dhe kryesore dhe mbikëqyrja profesionale gjate realizimit te tyre ne teren, 08/04/2009-08/04/2010

 

1.       Plani Rregullues Urban te potezit ne mes te rrugeve “Hysni Dobruna”, Washingtoni”, dhe Xheladin Hana” – Gjakovë 2010, S=6.82ha

2.       Plani Rregullues Urban “Jugu 1” - Gjakovë 2010, S=8.5ha

3.        Projekti Kryesor: Kompleksi Memorial, Lokacioni=59ha, Objekti S.Bruto=606.11m²

4.       Projekti kryesor i rrugës me dy shirita “Sadik Pozhegu”, Gjakova Qytet L= 1,500 m

5.       Projekti kryesor i rrugës me dy shirita  “Fshati Brekoc”, Gjakovë, L= 3,388 m

6.       Projekti kryesor i rrugës me dy shirita  “Petro Nini Luarasi” , Gjakovë , L= 500 m

7.       Projekti kryesor i rrugës me dy shirita village “Petrushan - Kushavec”, Gjakovë, L= 765,90 m

8.       Projekti kryesor i rrugës me dy shirita  “Qafë Prush”, Gjakovë, L= 1,807.77 m

9.       Projekti kryesor i rrugës me dy shirita “Dedë Gjon Luli”, Gjakovë, L= 786.89 m

10.    Projekti kryesor i rrugës me dy shirita  “Bishtazhin”, Gjakovë, L= 1,112.00 m

11.    Projekti kryesor i rrugës me dy shirita “Ujëz 2”, Gjakovë, L= 2,892.00 m

12.    Projekti kryesor i rrugës me dy shirita fshati “Goden”, Gjakovë, L= 10,836.84 m

 

 

KOMUNA E GJAKOVËS

 

2009

 

223,000.00 €

 

 

2

Hartimi i projektit zbatues për rrugët:”Hasan Remniku”,”Ibrahim Fehmiu”,”Vlora” dhe “Hilmi Rakovica”

KOMUNA E PRISHTINËS

2009

18,440.50  €

1

Hartimi i projekteve kryesore për infrastrukturë rrugore KOMUNA-Pejë

 

1.       Projekti kryesor i rrugës 4 shirita “Mbretëresha Teuta & Adem Jashari”, Pejë qytet , L= 1,400 m

2.       Projekti kryesor i rrugës 4 shirita  “Pejë- Deçan” , L= 1,800 m

3.       Projekti kryesor i rrugës me dy shirita “Pejë – fshati Tërstenik” , L= 14,350 m

4.       Projekti kryesor i rrugës 4 shirita “Jeton Dedushaj & Qerim Muriqi”, Pejë qytet, L= 2,300 m

5.       Projekti kryesor i rrugës 4 shirita  “Zgjerimi i rrugës Pejë - Vitomiricë” , L= 2,500 m

6.       Projekti kryesor i rrugës me dy shirita  “Raushiq - Peja” , L= 5,500 m

7.       Projekti kryesor i rrugës me dy shirita  “Kotradiq- Broliq”,  L= 3, 480 m

 

 

KOMUNA E PEJËS

 

 

2009

 

70,000 €