Ndërtim
Ndërtim
Kompania InfraPlus ka një përvojë 8 vjeçare në implementimin e  projekteve të furnizimit me ujë, trajtimit të ujërave të zeza, si dhe realizimit të projekteve fazore në ujësjellës dhe kanalizim të objekteve ndërtimore. Që nga themelimi , InfraPlus ka arritur të i implementoj projektet të ndryshme infrastrukturore, kryesisht në lëmine e ujërave duke implementuar projekte nga investitorët vendor ashtu edhe investitorët e huaj. InfraPlus ka një përvojë të dëshmuar në realizimin e projekteve në lëmine e ujërave dhe mbrojtjes së ambientit në tërë territorin e Kosovës duke realizuar projekte me milionëshe si bartës i projekteve po ashtu edhe si bashkë kontraktorë. 
Në tabelën e mëposhtme janë paraqitur kontratat e realizuara sipas viteve nga InfraPlus: 
 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Tabela e kontratave  te realizuara për periudhën 2008 - 2016

Viti                                  Të hyrat vjetore

2008 .................................... 318,834.14 €

2009.......................................660,286.87 €

2010.......................................796,966.40 €

2011...................................1,134,165.69 €

2012....................................1,644,582.02 €

2013....................................1,512,758.31 €

2014....................................1,665,966.44 €

2015....................................2,303,174.04 €

       2015....................................2,303,174.04 €
 
       Totali..................................9,689,149.23 €
 
 Në vazhdim mund ta gjeni listen e projekteve të realizuara nga Infra Plus për periudhën kohore 2008-2016.
 

NR

EMRI I PROJEKTIT

VLERA

INVESTITORI

VITI

44

Rehabilitimi i rrjetit të Ujësjellësit në Vushtrri

200,449.31 €

LUX DEVELPMENT

2016-2017

43

Hpp Lumbardhi II- Ndërtimi i Hidrocentralit - Deçan

1,330,092.22 €

KELKOS ENERGY SH.P.K

2016-2017

42

Riparimi i rrjetit të ujësjellësit të vjetër në komunën e Deçani

32,388.50 €

KOMUNA E DEÇANIT

2016

41

Furnizimi dhe instalimi i ujëmatësve zonal dhe ujëmatësve të konsumatorëve në Skivjan të komunës së Gjakovës

12,992.00 €

CDI – COMMUNITY DEVELOPEMENT INITIATIVES

2016

40

Rehabilitimi i sistemit të ujësjellësave në zonat rurale-faza e v-të për Suharekë `Malishevë, Pizren

104,755.01 €

KRU “HIDROREGJIONI JUGOR” SH.A

2016

39

Ndërtimi i Garazhës tipi i mbyllur ne kampin Vrella

295,600.00 €

POLICIA E KOSOVËS

2015

38

Ndërtimi i rrjetit te ujësjellësit HDPE 100 RC (Ø315 mm-Ø630 mm

125,000.00 €

COMPANY ZUKA COMERC SH.P.K

2015

37

Ndërtimi i gypsjellësave primar dhe sekondar LOT 2

38,901.45 €

KRU BIRFURKACIONI

SH.A

2015

36

Ndërtimi i gypsjellësit primar dhe sekondar

155,839.14 €

KRU BIRFURKACIONI

SH.A

2015

35

Furnizimi dhe montimi i rezervuarëve te ujit ne Shkolla dhe ne Institucionit Parashkollore

48,630.00

KOMUNA PRISHTINË

2015

34

Kanalizimi në qytet dhe fshatra

250,590.19€

Komuna Kamenicë

2015

33

Sanimi i kanalit kryesor Pridvoricë–Obiliq–11 segmente

1,092,186.09 €

N.H Ibër–Lepenc Sh.A

2014

32

Implementimi I Kanalizimit,Pastrimi I Perroit-Fshati Bosce Kk Kamenicë

33,794.86€

MKK Ministria per Kthim dhe Komunitete

2014

31

Ndërrimi i gypave furnizues dhe ndërrimi i rrjetit te distribuimit ne Lagjen e Muhaxherëve dhe te Bregut te Diellit dhe instalimi i ujëmatësve zonal.

1,124,148.52 €

Ludwig Pfeiffer Hoch–Und Tiefbau Gmbh & Co.KG

2013-2014

30

Punimi i sistemit sekondar të ujësjellësit për 10 fshatra

492,173.55 €

Komuna Deçan

2013-2014

29

Punimet tokësore – Nderrimi i rrjetit te ujit ne Prishtinë, Podujevë, Lipjan, Drenas dhe Obiliq

290,023.55 €

Kur Prishtina

2013

28

Kyçjet shtëpiake në fshatin Bostan, Tullare, Qylkovc dhe Makresh i ulët

24,973.67 €

IOM – International Organization For Migration

2013

27

Furnizimi dhe montimi i linjës së gypave të ujit dhe të ajrit

69,953.68 €

Eko Invest

2012

26

Montimi, instalimi i gypave; konstruktimi i 2 urave

125, 770.83 €

Engineering Dobersek Gmbh

2012-2013

25

Shtrirja e ujësjellësit neper 6 fshatra të Pejës

146,971.27 €

International Relief Devekopment - IRD

2012-2013

24

Punimet tokësore – Ndërrimi i rrjetit të ujit në Drenas, Podujevë, Lipjan, Obiliq dhe Shtime

324,415.90 €

Kur Prishtina

2012-2013

23

DMA Kobaj Water Loss Reduction Project – Prizren

158,953.40 €

Tetratech

K-Wiser Usaid

2012-2013

22

Rehabilitimi i gypsjellësit për Pusin e Atit, Suharekë,

643,121.33 €

Tetratech

K-Wiser Usaid

2012

21

Hapja e puseve të reja në Lipjan dhe Podujevë,

33,892.50 €

KUK- Prishtina

2011

20

Punimi i ujësjellësit për 10 fshatra, Deçan,

784,810.00 €

Komuna Deçan

2011-2012

19

Punimet për vendosjen e hidrantëve nëntokësor në qytet, Prishtinë

18,936.00 €

Komuna Prishtinë

2011

18

Rehabilitimi i gypsjellësit në Gurrakoc, Istog,

169,263.42 €

Tetratech

K-Wiser Usaid

2011

17

Rehabilitimi i gypsjellësit Ø315 në rrugën Haziz Ismajli në Prizren

 

124,815.00  €

Tetratech

K-Wiser Usaid

 

2011

16

Ndërtimi i rrjetit të ujësjellësit në fshatin Dumnicë e Poshtme

 

48,077.37 €

Komuna e Podujevës

 

2010

15

Gypacioni i furnizimit me ujë për Junik , faza e dytë,

 

160,508.57 €

 

Hidrodrini - Pejë

 

2010

14

Hapja e pusit në nënstacionin policor në Orllan, Podujevë

7,150.00 €

Policia E Kosovës

2009

13

Ndërtimi i fazës së parë të ujësjellësit për fshatin Boletin – Zhazhë, komuna e Zveqanit

 

286,153.70 €

N.N.P Nita Company, Mitrovicë

 

2009

12

Ndërtimi i ujësjellësit në fshatin Tërniqevc

28,220.00 €

Komuna e Novobërdës

2009

11

Ndërtimi i rrjetit të ujësjellësit në fshatin Zallq, Komuna e Istogut - Lot1

 

44,067.41 €

Cdf – Community Development Fund

 

2009

10

Aneks kontrata - Rregullimi i ujësjellësit në fshatin Baicë

3,492.00 €

Komuna e Drenasit

2009

9

 

Rehabilitimi i Deponisë së Mbeturinave në Kamenicë 

 

114,528.00 €

Ministria E Mjedisit Dhe Planifikimit Hapësinor

 

2009

8

Ndërtimi i sistemit të ujësjellësit në vendbanimin Drenoc,

 

138,818.84  €

Komuna e  Rahovecit

 

2009

7

Rregullimi i ujësjellësit ne fshatin Baicë,

35,001.50  €

Komuna e Drenasit

2009

6

Punimi i rrjetit të ujësjellësit të fshatit Gorancë

23,495.80 €

Komuna Hani Elezit

2008

5

Hapja e pusit për ujitje dhe shpërndarja e gypsjellësit si dhe ndërtimi i rezervuarit për ujitje Dajkoc-Kamenicë,

 

 

21,199.71  €

 

Ministira e Bujqësisë

 

 

2008

4

Furnizimi me puseta dhe vendosja e tyre nëpër Han të Elezit

 

3,600.00 €

 

Komuna Hani Elezit

 

2008

3

Instalimi i ujësjellësit në pikën kufitare Qafë Morinë

 

34,525.00  €

Policia e Kosovës

 

2008

2

Shërbimi i montimit të kanalizimit të lagjes së shkollës së mesme Dardania Hani i Elezit

 

9,750.00  €

Komuna Hani Elezit

 

2008

1

Instalimi i Ujësjellësit në Qafë Prush

9,965.00 €

Policia e Kosovës

2008