Dizajnimi i Projekteve
Dizajnimi i Projekteve
   InfraPlus bashkon praktikat më të mira të arkitekturës moderne me njohuri lokale për të ofruar klientëve të saj konceptet të reja, projektim të përpiktë të detajuar, studim dhe analizë të plotë, menaxhim efikas të projektimit, dhe një qasje të qëndrueshme. 
Dizajni është një fushë në evolucion të vazhdueshëm, i cili pranon ndryshimet që shtojnë vlerë për projekte arkitektonike për të plotësuar nevojat e përdoruesve. InfraPlus vendos filozofinë e tij të projektimit në praktikë, adresimin e nevojave në hapësirë, duke përdorur realitetet e tregut, burimet njerëzore, strukturën urbane, mjedisin dhe efektivitetin e kostos.

Shërbimet e dizajnimit të projekteve, InfraPlus i realizon përmes 5 sektorëve të ndryshëm, të cilët përfshijnë fushat më të rëndësishme të projektimit, si: 

1.   Sektori për Ujëra;

2.   Sektori për Infrastrukturë Rrugore;

3.   Sektori për Planifikim Urban;

4.   Sektori për GIS & Gjeodezi, dhe

5.   Sektori për Mjedis

Secili sektor përbëhet nga stafi i mjaftueshëm profesional, me një eksperiencë të lartë dhe kualifikime adekuate për sektorin përkatës. cili kryesisht merret me dizajnimin e projekteve që kanë të bëjnë me lëmin e sektorit të tyre. Gjatë dizajnimit të projekteve të ndryshme, sektorët bashkëpunojnë mes veti dhe i harmonizojnë punët e tyre deri në dokumentin  final të projektit.
 
Përgjatë periudhës kohore 2008-2014, Infraplus ka arritur të dizajnoj me qindra projekte të ndryshme infrastrukturore si në tabelën e mëposhtme:
 

Hartimi i projekteve detale për periudhën kohore 2008 – 2016

Nr.

Lloji i projektit

Totali i gjatësisë

1

Infrastrukturë rrugore

776.32 km

2

Infrastrukturë e  ujësjellësit

198.8 km

3

Kanalizim i ujërave të zeza dhe atmosferik

324.2 km

4

Rregullim të shtratit të lumenjve

9.8 km

5

Rregullim të kanalit të ujitjes

20.2 km

6

Plane Urbane

790.28 ha

7

Objekte ndërtimore dhe hapësira tjera

38.6 ha

 
 Eksperienca dhe sukseset e  kompanisë në fushën e dizajnimit të projekteve janë arritur përmes:

·         Koordinimit të sektorëve të projektimit  të fushave të ndryshme;

·         Përdorimit të  softuerëve dhe teknologjisë më të sofistikuar;

·         Kontrollit të përgjithshëm të projekteve

·         Eksperiencës së lartë të stafit në menaxhimin e projekteve publike

·         Kapacitetit të gjerë shkencor dhe inxhinierik

·         Aftësive për projektim tre-dimensional

 
 Lista e projekteve të realizuara nga InfraPlus:
  

NR.

EMRI I PROJEKTIT

INVESTITORI

VITI

SHUMA KONTRATËS

60

Hartimi i projektit zbatues për ndërtimin e Autostradës ‘’ Istog, Pejë, Deçan, Gjakovë, Prizren’’, L=91 km

MINISTRIA E INFRASTRUKTURËS

2018

1,039,582.80 €

59

Hartimi i projektit ideor dhe zbatues  për rikonstruimin e rrugës Regjionale R115 (pjesa Prizren-Prevallë), L=26 km.

MINISTRIA E INFRASTRUKTURËS

2018

48,970.00 €

58

Hartimi i projektit kryesor per objektin tregtar “Tregu i Gjelbert ne qytetin e Gjilanit

KOMUNA GJILAN

2018

29 897,00 €

57

Hartimi-përpilimi i projekteve ideore dhe zbatuese

KOMUNA DEÇAN

2017

9 440,00 €

56

Hartimi i projektit për ndërtimin e rrugës Junik-Gropa Erenikut

KOMUNA JUNIK

2017

4 613,80 €

55

Hartimi i projekteve zbatuese për ndërtimin dhe asfaltimin e rrugës Skenderbeu me 4 korsi qarkullimi.

KOMUNA PODUJEVË

2017

4 941,40 €

54

Hartimi i projekteve zbatuese për ndërtimin dhe asfaltimin e rrugës Zahir Pajaziti me 4 korsi qarkullimi.

KOMUNA PODUJEVË

2017

3 177,45 €

53

Hartimi i projektit kryesor – Hidrocentrali Ereniku - Junik

SECURITY TEAM  KABASHI E K SH.P.K

2017

11 250,00 €

52

Hartimi i projektit kryesor – Hidrocentrali Soponica 2 - Deçan

SECURITY TEAM  KABASHI E K SH.P.K

2017

10 500,00 €

51

Hartimi i projektit kryesor – Hidrocentrali Strazh - Kaçanik

SECURITY TEAM  KABASHI E K SH.P.K

2017

10 550,00 €

50

Hartimi i projektit kryesor të pjesësrishëm të  Bibliotekës kombëtare Pjetër Bogdani

MISITRIA E INFRASTRUKTURËS

2017

7 144,50 €

49

Punimi i planit rregullues te hollesishem te kompleksit urbanistik “Rezine dhe Petro Nino Luarasi “

KOMUNA E GJAKOVËS

2016

43 797,44 €

48

Hartimi i projekteve të rrugëve dhe shpronësimeve, Lot 1

 1. Zgjerimi i rrugës Rajonale R107-hyrja në Prizren;                                           
2. Zgjerimi i rrugës Nacionale N2 - hyrja në Ferizaj;                                             
3. Zgjerimi i rrugës Nacionale N2 - hyrja në Proshtine-Veternik;                     
4. Zgjerimi i rrugës Nacionale N 25-2 Hyrja në Prishtine;                                   
5. Zgjerimi i rruges rajonale R120 – Lipjan

MINISTRIA E INFRASTRUKTURËS

2017

31 484,63 €

47

Hartimi i projekteve detal për rrugën Runjev-K. Vjetër-Gerlice dhe Selim Shehu Kaçanik

KOMUNA KAÇANIK

2016

2 786,40 €

46

Projektime për Ndërtime te larta dhe renovime

KOMUNA KLINË

2016

4 320,00 €

45

Hartimi-përpilimi i projekteve ideore dhe zbatuese

KOMUNA DEÇAN

2016

22 931,14 €

44

Hartimi i projektit detal dhe mbikëqyrja e punimeve të rrugës Dragash-Shishtavec

KOMISIONI EUROPIAN

2015

107 500,00 €

43

Punimi i planit rregullues të hollësishëm ”Zona e Çarshisë së madhe” Gjakovë

KOMUNA GJAKOVË

2015

31 000,01 €

42

Shërbime profesionale inxhinierie për nevojat e MPB ; Lot 2: mbikëqyrja profesionale në të gjitha fazat e ndërtimit

MINISTRIA E PUNËVE TË BRENDSHME

2015

17 679,00 €

41

Punimi i planit rregullues të hollësishëm të qendrës sekondare komunale Rogovë

KOMUNA E GJAKOVËS

2015

28 750,00 €

40

Hartimi i projekteve të ndryshme në Komunën e Malishevës

KOMUNA MALISHEVË

2015

2 120,00 €

39

Punimi i planit rregullues urban te hollësishëm te zonës nga rruga “Nena Terezë”,”Fehmi Agani”,”Sadik Stavileci” deri tek rruga “Tivari”

KOMUNA E GJAKOVES

2015

6 908,00 €

38

Shërbime Gjeodezike dhe Projektuese

MINISTRIA E PUNËVE TË BRENDSHME

2014

8 900,00 €

37

Hartimi i projektit kryesor për zgjerimin e Rrugës Nacionale N25.2 & N25.3, Segmenti Prishtinë – Gjilan – Konqul 51 km

MINISTRIA E INFRASTRUKTURËS

2014

214 065,10 €

36

Hartimi i disa projekteve infrastrukturore ne fshatra te Komunës se Prishtinës – LOT 4,

KOMUNA E PRISHTINËS

2014

2 895,50 €

35

Hartimi i projekteve për disa rruge ne fshatra te Komunës se Prishtinës – Grupi i Dytë – Pjesa V dhe pjesa VII,

KOMUNA E PRISHTINËS

2014

4 909,10 €

34

Hartimi i planit rregullues te hollësishëm “Haxhi Zeka” dhe “Qendra – Lindje”,

KOMUNA E PEJËS

2014

10 896,00 €

33

Hartimi dhe Revidimi i Projekteve  Lot 3/Pjesë 2 – Hartimi i Projekteve për Objekte, Ujësjellës dhe Kanalizime

KOMUNA E SUHAREKËS

2014

4 882,90 €

32

Hartimi dhe Mbikëqyrja e projekteve kontratë 1 (një) vjeqare

KOMUNA E PEJËS

2013

30 000,00 €

31

Hartimi i projekteve për ndërtimin e rrugëve në qytetin e Prishtinës – Pjesa VI

KOMUNA E PRISHTINËS

2013

3 360,00 €

30

Punimi i planeve rregulluese urbane (Kontratë njëvjeçare) 1. Plani Rregullues Urban “Jugu A” & “Jugu ana lindore” – Gjakovë 2013, S=11.28ha; 2.  Plani Rregullues Urban “Qarshia e Vogël” – ana perëndimore, Gjakovë 2013, S= 4.80ha; 3. Plani Rregullues për zonën Pejsazhi Mbrojtur “Shkugëza”, Gjakovë 2013, S=88h

KOMUNA E GJAKOVËS

2013

36 428,00 €

29

Hartimi-përpilimi i projekteve ideore dhe kryesore dhe mbikëqyrja profesionale gjatë realizimit të tyre (Kontratë njëvjeçare), 19.02.2013 – 19.02.2014 ; 1. Projekti Kryesor: Palestra sportive, S. Bruto=1489.36m²; 2. Projekti Kryesor: Objekti i Zjarrfikëseve, S. Bruto=765.60

KOMUNA E  DEÇANIT

2013

77 946,53 €

28

Hartimi i projektit të kanalizimit I-S-L-D-P  40.000 m’

KOMUNA E  DEÇANIT

2013

15 816,84 €

27

Hartimi i Planit rregullues “MATI II”

KOMUNA E PRISHTINËS

2012

62 450,00 €

26

Hartimi i projekteve për investime në infrastrukturë (rrugë, ujësjellës dhe kanalizim)- Kontratë 3-vjeçare

KOMUNA E GJILANIT

2012

41 215,65 €

25

Purchase and Installation of Water PRVs and Chlorination Equipment

K-WISER/USAID

2012

9 600,00 €

24

Hartimi i projekteve në lëmin e infrastrukturës 2012

KOMUNA E PEJES

2012

60 000,00 €

23

Hartimi i projekteve në lëmin e infrastrukturës 2010

KOMUNA E PEJES

2012

90 000,00 €

22

Punimi i planeve rregulluese ne qendrat 1,2,3 dhe 4 ne qytetin e Drenasit; (Infra – Plus & Prima Engineering)

KOMUNA E DRENASIT

2011

44 902,00 €

21

Hartimi i planit rregullues ne zonen “Qendra” ne Podujevë; (Infra – Plus & Prima Engineering)

KOMUNA E PODUJEVES

2011

16 895,00 €

20

Punimi-përpilimi i projekteve ideore, kryesore dhe planeve rregulluese urbane, pjesa I, 18.10.2011 – 18.10.2012                                                                  1. Projekti kryesori i rrugës “Rogovë-Ujëz”, Gjakovë, L=1,536.96 m
2. Projekti kryesori i rrugës “Pjetërshan”, Gjakovë, L=1,490.00 m
3. Projekti kryesori i rrugës “Meje”, Gjakovë, L=1,171.50 m
4. Rruga “Wesley Clark” me katër korsi, L=3690.00m’
5. Rruga “Skenderbeu”, me gjashtë korsi, L=6009.60m’
6. Projekti i urës në rrugën “Wesley Clark” , L=52.0m’
7. Projekti i urës në rrugën “Skenderbeu”, L=36.0m’
8. Projekti Kryesor: Ndërtimi i infrastrukturës se varrezave te qytetit te Gjakovës

     me objekt përcjellës, Lokacioni=13ha, Objekti S.Bruto=213.160 m²,

KOMUNA E GJAKOVËS

2011

145 344,00 €

19

Rikonstruimi i Rrugës Junik-Gjakovë, segmenti Junik-Nivokaz

KOMUNA JUNIK

2011

6 220,00 €

18

Hartimi i projektit kryesor, Tranziti i Shtimës – segmenti III

MINISTRIA E INFRASTRUKTURËS

2011

13,943.20 €

17

Hartimi i projektit kryesor të rrugës në Sofali dhe Përroit në Shkabaj

KOMUNA E PRISHTINËS

2011

18,000.00 €

16

Hartimi-Përpilimi i projekteve ideore dhe kryesore  profesionale gjate realizimit të tyre në terren, 10.05.2011 - 10.05.2012
1.     Projekti kryesor: Fabrika për përpunimin e mjaltit, S. Brutto=654.042m²
2.     Projekti Kryesor: Stadioni i Futbollit, Fusha e sportit S.Bruto=15,811.00m²,
Parkingjet S. Bruto=6,815.00 m²

3.     Projekti Ideor: Lapidarit, S. Bruto=4,700.00 m²,

KOMUNA E  DEÇANIT

2011

164,603.97 €

15

Hartimi i projektit kryesor për rrugën “A” në lagjen Mati 1, Prishtinë

KOMUNA E PRISHTINËS

2011

8,500.00 €

14

Hartimi i projektit kryesor për rrugët “E” dhe “E1” në lagjen Arbëria, Prishtinë

KOMUNA E PRISHTINËS

2011

4,900.00 €

13

Projekti i rehabilitimit të gypave “Zatrat në Pejë, 08/11.2010

K-WISER/USAID

2010

4,200.00 €

12

“Hartimi -Përpilimi i planit rregullativ të zonës urbane të Deçanit

KOMUNA E DEÇANIT

2010

64,415.00 €

11

Hartimi i projekteve të infrastrukturës rrugore komuna  Pejë, 15.06.2010 ;  1.  Projekti kryesor i rrugës me dy shirita, fshati Rashiq, L= 2,813.15 m, Pejë
2.  Projekti kryesor i rrugës ne Leshan, Pejë, L = 5,142.21 m
3.  Projekti kryesor i rrugës ne Qyshk, Pejë, L = 1,258.20 m
4.  Projekti kryesor i rrugës ne fshatin Treboviq, Pejë, L = 1,877.15 m
5.  Zgjerimi i rrugës në drejtim të Klinës me 4 shirita, Pejë,L=1,994.30 m

KOMUNA E PEJËS

2010

30,00.00 €

10

Hartimi-Përpilimi i projekteve ideore dhe kryesore dhe mbikëqyrja profesionale gjate realizimit te tyre ne teren, 06/04/2010 deri 06/04/2011 1.     Projekti kryesor i rrugës me dy shirita, fshati Rashiq, L= 2,813.15 m, Pejë

2.     Projekti kryesor i rrugës ne Leshan, Pejë, L = 5,142.21 m
3.     Projekti kryesor i rrugës ne Qyshk, Pejë, L = 1,258.20 m
4.     Projekti kryesor i rrugës ne fshatin Treboviq, Pejë, L = 1,877.15 m
5.     Zgjerimi i rrugës në drejtim te Klinës me katër shirita, Pejë,
         L = 1,994.30 m
2.      Projekti kryesor i rrugës me dy shirita, fshati Maznik, Deçan,
          L = 6,787,94 m
3.      Projekti kryesor zgjerimi i rrugës me katër shirita Qendra Deçan,
         L =  436.52 m
4.      Projekti kryesor i rrugës ne Isniq, L = 5,224.37 m
5.      Projekti ideor i rrugës ne se transitit perëndimor, L=6818.14m
6.      Projekti kryesor i zgjerimit te  rrugës Sali Çeku, Deçan, L=436.52 m
7.      Projekti kryesor i rregullimit te Lumit – Lumbardh, Deçan,
          L = 2,756.37 m
8.      Projekti kryesor i ujësjellësit për 10 fshatra në Deqan,  L= 16,000 m,
          Ø 250
9.      Projekti kryesor i kanalizimit fekale te shkolla fillore  ne fshatin Isniq,
          Deçan, L=348.10 m, Ø 250
10.    Projekti kryesor i kanalizimit fekal ne fshatin Gramaqel, Deçan,
          L = 1,372.60 m, Ø 250
11.    Projekti kryesor i kanalizimit fekale ne fshatin Lumbardh, Lluk e 
          Epërme, Deçan, L = 5,228.60 m, Ø 200 - 1000
12.    Projekti kryesor i kanalizimit kabllovik për rrjetin e tensionit te ulët,
          mesëm dhe te lartë, Deçan, L=436.52 m
13.    Projekti kryesor i Çerdhes për fëmijë, Deqan, 620.00 m²
14.    Projekti kryesor i Stadionit, Deqan, S = 29,546.01 m²
15.    Projekti kryesor i Hallës se Sporteve, Deqan, 480.00 m²
16.    Laborati i renovimit te shkollës se mesme “Vëllezërit Frashëri” dhe
          palestrës se sportit, Deçan
17.    S = 9,500.00 m²
18.    Projekti kryesor i nënkalimit ne fshatin Isniq, Deqan, 15 m – 3 m ,
         h = 3.5m

KOMUNA E DEÇANIT

2010

107,885.93 €

9

Projekti kryesor i rrugës me dy shirita, fshati Maznik, Deçan,L = 6,787,94 m

KOMUNA E DEÇANIT

2010

6,787.94 €

8

Hartimi i projektit kryesor për rrugën ne fshatin Sevce (Komuna e Shtërpcës) dhe ne fshatin Hoqë e Madhe (Komuna e Rahovecit) 08/03/2010

DEVELOPING TOGETHER

2010

3,045.00 €

7

Projekti i Detajizuar për Zgjerimin e Fabrikës për Përpunimin e Ujit në Shipol, Mitrovicë;  kontratë 6 mujore ; Mitrovica Water Consortium Kosovo and (COWI SN Denmark + COWI SNS Turkey+SU/YAPI Turkey)+InfraPlus

ECLO

2009

110,020.00 €

6

Hartimi-Përpilimi i projekteve ideore dhe kryesore dhe mbikëqyrja profesionale gjate realizimit te tyre ne teren, 08/04/2009-08/04/2010 ;                                                                                                                                                    1.   Projekti kryesor i rrugës me dy shirita, fshati Rashiq, L= 2,813.15 m,              Pejë
2.     Projekti kryesor i rrugës me dy shirita, fshati Maznik, Deçan,

         L =  6,787,94 m
3.      Projekti kryesor zgjerimi i rrugës me katër shirita Qendra Deçan,
         L =  436.52 m
4.      Projekti kryesor i rrugës ne Isniq, L = 5,224.37 m
5.      Projekti ideor i rrugës ne se transitit perëndimor, L=6818.14m
6.      Projekti kryesor i zgjerimit te  rrugës Sali Çeku, Deçan, L=436.52 m
7.      Projekti kryesor i rregullimit te Lumit – Lumbardh, Deçan,
          L = 2,756.37 m
8.      Projekti kryesor i ujësjellësit për 10 fshatra në Deqan,  L= 16,000 m,
          Ø 250
9.      Projekti kryesor i kanalizimit fekale te shkolla fillore  ne fshatin Isniq,
         Deçan, L=348.10 m, Ø 250
10.    Projekti kryesor i kanalizimit fekal ne fshatin Gramaqel, Deçan,
          L = 1,372.60 m,Ø 250
11.    Projekti kryesor i kanalizimit fekale ne fshatin Lumbardh, Lluk e
          Epërme, Deçan, L = 5,228.60 m, Ø 200 - 1000
12.    Projekti kryesor i kanalizimit kabllovik për rrjetin e tensionit te ulët 
          mesëm dhe te lartë, Deçan, L=436.52 m
13.    Projekti kryesor i Çerdhes për fëmijë, Deqan, 620.00 m²
14.    Projekti kryesor i Stadionit, Deqan, S = 29,546.01 m²
15.    Projekti kryesor i Hallës se Sporteve, Deqan, 480.00 m²
16.    Laborati i renovimit te shkollës se mesme “Vëllezërit Frashëri” dhe
          palestrës së sportit, Deçan  S = 9,500.00 m²
17.    Projekti kryesor i nënkalimit ne fshatin Isniq, Deqan, 15 m – 3 m , h =
          3.5m

KOMUNA E GJAKOVËS

2009

223,000.00 €

5

Hartimi i projektit zbatues për rrugët:”Hasan Remniku”,”Ibrahim Fehmiu”,”Vlora” dhe “Hilmi Rakovica”

KOMUNA E PRISHTINËS

2009

18,440.50  €

Hartimi i projekteve kryesore për infrastrukturë rrugore KOMUNA-Pejë ;  1.  Projekti kryesor i rrugës 4 shirita “Mbretëresha Teuta & Adem

        Jashari”,  Pejë  , L= 1,400 m   
 2.  Projekti kryesor i rrugës 4 shirita “Mbretëresha Teuta & Adem 
        Jashari”  Pejqytet , L= 1,400 m

       3.  Projekti kryesor i rrugës 4 shirita  “Pejë- Deçan” , L= 1,800 m
4.  Projekti kryesor i rrugës me dy shirita “Pejë – fshati Tërstenik” ,

        L= 14,350 m
 5.  Projekti kryesor i rrugës 4 shirita “Jeton Dedushaj & Qerim Muriqi”,              Pejë qytet, L= 2,300 m

       6.  Projekti kryesor i rrugës 4 shirita “Zgjerimi i rrugës Pejë-Vitomiricë”,  

        L= 2,500m
  7.   Projekti kryesor i rrugës me dy shirita  “Raushiq - Peja” , L= 5,500 m
  8.   Projekti kryesor i rrugës me dy shirita  “Kotradiq-Broliq”,  L= 3, 480 m

KOMUNA E PEJËS

2009

70 000,00 €

3

Projekti kryesor për ndërtimin e rrugës lokale Dollovë – Kpuz

KOMUNA E KLINËS

2008

6 000,00 €

2

Projekti kryesor për ndërtimin e rrugës lokale Lluga - Podujevë

KOMUNA E PODUJEVËS

2008

3 900,00 €

1

Projekti kryesor për ndërtimin e rrugës lokale Lugu i Gjatë – Junik

KOMUNA E JUNIKUT

2008

35 000,00 €