Water Resources

Sektori për Ujëra është një ndër sektorët më të zhvilluar në kuadër të kompanisë. Ky sektor përbëhet prej stafit kryesisht të  inxhinierisë së ujërave, me përvojë dhe kualifikime të larta profesionale. Ky sektor zhvillon aktivitete të ndryshme si në fushën e planifikimit, ndërtimit dhe dizajnimit të projekteve të ujërave.  Sektori për ujëra, ka dëshmuar suksese […]

Builiding Science & Architecture

InfraPlus bashkon praktikat më të mira të arkitekturës moderne me njohuri lokale për të ofruar klientëve të saj konceptet të reja, projektim të përpiktë të detajuar, studim dhe analizë të plotë, menaxhim efikas të projektimit, dhe një qasje të qëndrueshme.  Dizajni është një fushë në evolucion të vazhdueshëm, i cili pranon ndryshimet që shtojnë vlerë […]

Environment

Sektori për Mjedis vepron në kuadër të InfraPlus-it që nga koha e themelimit me një staf profesional dhe eksperiencë të bujshme në projekte të ndryshme mjedisore. Në kuadër të këtij sektori veprojnë ekspertët e fushave të ndryshme mjedisore, të cilët merren kryesisht me këto aktivitete:

Geodesy & GIS

Ky sektor përbëhet nga një staf profesional i cili ka një përvojë të madhe në lëmine e Gjeodezisë dhe GIS. Ky sektor përbëhet prej dy llojeve të stafit, stafit profesional i cili kryesisht merret me punët e zyrës në dizajnimin e projekteve të ndryshme  dhe stafit të terrenit i cili bënë matjet gjeodezike për nevoja të […]

Geotechnics & Underground Structures

Sektori për Infrastrukturë rrugore merret me projektimin, konsulencën dhe mbikëqyrjen e të gjitha fazave projektuese të elementeve të infrastrukturës rrugore. Në këtë sektor janë të angazhuar inxhinierët e të gjitha profileve të nevojshme për dizajnimin e projekteve detale të infrastrukturës rrugore. Stafi profesional i këtij sektori ka një eksperiencë të bujshme në fushën e dizajnimit […]