Infra Plus

Sektori për Ujëra është një ndër sektorët më të zhvilluar në kuadër të kompanisë. Ky sektor përbëhet prej stafit kryesisht të  inxhinierisë së ujërave, me përvojë dhe kualifikime të larta profesionale.

Ky sektor zhvillon aktivitete të ndryshme si në fushën e planifikimit, ndërtimit dhe dizajnimit të projekteve të ujërave.  Sektori për ujëra, ka dëshmuar suksese të mëdha në të gjitha projektet që janë dizajnuar dhe mbikëqyrur nga InfraPlus.  të cilët në kuadër të aktiviteteve kryesore kanë hartimin e projekteve detale në lëmin e ujërave si:

  • Furnizim me ujë të pijes
  • Inxhinieri hidroteknike
  • Rehabilitimi i lumenjve dhe liqeneve
  • Rehabilitimi i sistemit të kanalizimit
  • Mbledhja dhe trajtimi i ujerave të zeza
  • Projektimi hidrocentraleve, etj

Gjatë periudhës kohore sa funksionon ky sektor në kuadër të InfraPlusit, dëshmojnë edhe të dhënat e mëposhtme vetëm në lëmin e dizajnimit të projekteve, ku vetëm nga ky sektor janë dizajnuar projekte në lëmine e ujërave me këto gjatësi:

 Kanalizim i ujërave të zeza dhe atmosferik …………………..278.2 km

 Infrastrukturë e  ujësjellësit……………………………………….158.8 km Rregullim të shtratit të lumenjve……………………………………9.8 km

 Rregullim të kanalit të ujitjes……………………………………….20.2 km